Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου κινητήρα στη Γεώτρηση ‘’Βαλανίδα’’ της Τ.Κ. Κώμης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)