Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13-12-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές