Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για το όχημα με αρ.κυκλ. ΜΥΗ 5403 (ΜΕΛ-ΧΗΜΕΙΟ) της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 14:30

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών         : Δευτέρα 29-1-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές