Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6728 της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 10-09-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 10-09-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)