Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών για το νέο όχημα του Τμήματος Υδρευσης με αριθ. κυκλ. ΜΥΚ 3857.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ