Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια καλωδίου για γεώτρηση ‘’Καρυδιά’’ Στύψης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18-02-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 18-02-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)