Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια καθαριστικών ειδών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:Τρίτη 20-2-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       :Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Τμηματικά καθόλη την διάρκεια του έτους 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ