Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια μειωτήρα καθίζησης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη  12-9-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Παρασκευή 13-09-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές