Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια μονοφασικών αντλιών με φλοτέρ για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Δεξαμενών καθίζησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)