Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια μπαταριών φωτοβολταϊκού στη θέση “Φανός” της Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28-12-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 28-12-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ