Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια οργάνων αυτοματισμού για την λειτουργία των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)