Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ρελέ πυκνωτών για ανάγκες Αντλιοστασίου Λυμάτων ‘’ΔΕΗ’’ της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06-05-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 06-05-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)