Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 26-04-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 26-04-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)