Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια Router

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12-9-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Παρασκευή 13-9-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Γραφεία ΔΕΥΑΛ