Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια soft starter για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου στα ‘’Αμπελάκια’’ της Δ.Ε. Καλλονής

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01-08-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 01-08-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)