Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σταθμήμετρων για την αυτόματη λειτουργία των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων “Πάρκο Καραπαναγιώτη & ΔΕΗ” της Δ.Ε. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22-2-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 22-2-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της
προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)