Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών στο 3τονο φορτηγό όχημα με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 2572 της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ