Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών στο Αποφρακτικό όχημα με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 2536 της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ