Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια UPS για ανάγκες λειτουργίας των σταθμών ΤΣΕ 4 και ΤΣΕ 8.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14-11-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 14-11-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)