Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια βιδών και λοιπών παρελκομένων για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ