Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 21-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)