Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης Προβοσκίδας και ξενοδοχείου Πεταλίδι στη Δ.Ε. Λ. Θερμής

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Δέκα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)