Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης στο κτήριο βοθρολυμάτων των ΕΕΛ Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19-02-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 19-02-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)