Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλίας ανύψωσης ΕΕΛ Λουτρών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 15-03-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 15-03-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)