Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών σιδήρου για κατασκευές σε Αντλιοστάσια και Δεξαμενές όλων των Δ.Ε. της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)