Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Γέρας της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)