Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για επισκευή βλαβών κεντρικού αγωγού στη Δ.Ε. Καλλονής

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ