Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κατασκευή κομβολογίου στο Φράγμα Σεδούντα της Δ.Ε. Πλωμαρίου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)