Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Τ.Κ. Πέτρας

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)