Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υπολογιστή και παρελκομένων για τις ανάγκες του συστήματος καταγραφής καμερών στα Ύδατα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 02-08-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 02-08-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)