Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 12:15

Χρόνος Παράδοσης                                     : Ετοιμαπαράδοτο

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές