Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποβρυχίων ηλεκτροκινητήρων με παρελκόμενα, για τις Υδρευτικές Γεωτρήσεις “Απδούλια, Στρογγυλού” της Δ.Ε. Πολιχνίτου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)