Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα για τις ανάγκες του Booster Αντλιοστασίου ύδρευσης Α1 της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 13-09-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 13-09-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)