Καθημερινές Προμήθειες

Σύνδεση δύο γεωτρήσεων με δεξαμενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας

Έργα με ίδιους πόρους | Σε εξέλιξη

Ποσό Σύμβασης:  51.509,62€