Καθημερινές Προμήθειες

Ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Δ. Κ Λουτρόπολης Θερμής και Τ.Κ Πύργων Θερμής Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής Δ. Λέσβου

Μελέτες | Υπό εκπόνηση

Η υλοποίηση των μελετών i) Διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων, Υδροδότηση και έργα ομβρίων υδάτων στη Νότια Περιοχή - Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ακαθάρτων,  αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη ΔΕΥΑΛ. Τόσο η συνεχώς αυξανόμενη οικοδόμηση της περιοχής, όσο και το γεγονός ότι εκεί στεγάζονται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και το αεροδρόμιο, κάνουν την ανάγκη υλοποίησης της μελέτης , επιτακτική. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Νότιας Περιοχής της Μυτιλήνης και την εξασφάλιση της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης - ακαθάρτων.

           Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο κύριος στόχος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου, είναι η εύρεση και η αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων που θα διασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα πόσιμου νερού και την λειτουργική και σύμφωνη με τους νέους περιβαλλοντολογικούς όρους διαχείριση των ακαθάρτων .