Καθημερινές Προμήθειες

Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού Νήσου Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενα έργα - ΕΣΠΑ | Σε εξέλιξη

   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης *

Title

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Φορέας Λειτουργίας/Δικαιούχος

Project Operator/ Βeneficiary

ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ  

Περιοχή Χωροθέτησης (π.χ.Δήμος)  *

Region

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός  / Budget  *

€ 473.051  

Ταμείο *

Fund

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) 

Περιγραφή *

Project description

 

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση μελέτης για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στους οικισμούς της νήσου Λέσβου, πλήν Δ.Ε. Μυτιλήνης και Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας, Ταξιαρχών, έτσι ώστε να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 99/83/ΕΚ (σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης), με απώτερο στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού  από την πηγή έως και τη βρύση του καταναλωτή.