Καθημερινές Προμήθειες

Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών Πόσιμου Ύδατος Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Θα εκτιμούσαμε αν συμπληρώνατε το παρόν Eρωτηματολόγιο, αποτυπώνοντας την ειλικρινή σας άποψη/εντύπωση σχετικά με το παρεχόμενο πόσιμο νερό από τη Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου.

Οι θέσεις και οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη στην Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) που εκπονείται, ενώ η συνολική σας συνεισφορά σας θα βοηθήσει στην προσπάθειά της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στον τομέα της Ύδρευσης.