Καθημερινές Προμήθειες

Αποκαταστάσεις τομών Οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με προϋπολογισμό εργασιών 200.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκαταστάσεις τομών Οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με προϋπολογισμό εργασιών 200.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).