Καθημερινές Προμήθειες

Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.