Καθημερινές Προμήθειες

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γέρας ΔΕ Ευεργέτουλα & ΔΕ Πολιχνίτου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γέρας ΔΕ Ευεργέτουλα & ΔΕ Πολιχνίτου.», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 394/21 (ΑΔΑ:Ω0ΚΓΟΚΠΛ-ΡΤ0) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα & Πολιχνίτου», προϋπολογισμού 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 34.983,00 € με ΦΠΑ.