Καθημερινές Προμήθειες

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μυτιλήνης, ” με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 396/21 (ΑΔΑ:ΨΞΟΙΟΚΠΛ-Ν4Σ ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μυτιλήνης,”, προϋπολογισμού 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 34.983,00 € με ΦΠΑ.