Καθημερινές Προμήθειες

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Γέρας Καλλονής, Πολιχνίτου και Ευεργέτουλα

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση
του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Γέρας Καλλονής,
Πολιχνίτου και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά , βάσει τιμής.
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 507/20 (ΑΔΑ: ΩΧΥΟΟΚΠΛ-ΒΔΡ) αποφάσισε την
απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Γέρας
Καλλονής, Πολιχνίτου και Ευεργέτουλα», προϋπολογισμού 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και
23.400,00 € με ΦΠΑ.