Καθημερινές Προμήθειες

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης ” με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 395/21 (ΑΔΑ: ΩΔΖ10ΚΠΛ-7ΞΗ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης ”, προϋπολογισμού 29.999,00€ χωρίς ΦΠΑ και 35.098,83 € με ΦΠΑ.