Καθημερινές Προμήθειες

Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας"Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές"