Καθημερινές Προμήθειες

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Τευχών της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημέρα ανάρτησής της.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης  άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο email:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στον αναθέτοντα φορέα που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.