Καθημερινές Προμήθειες

Εργασίες ηχομόνωσης του Προωθητικού Αντλιοστάσιού στη θέση «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» ΘΕΡΜΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.