Καθημερινές Προμήθειες

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την προμήθεια: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου", προϋπολογισμού 1.416.610,34 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου) και 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)