Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ''Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου'' με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 139/21 (ΑΔ» :ΩΤΛΠΟΚΠΛ-ΘΤΡ ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου» προϋπολογισμού 19.750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.107,50€ αντιστοίχως