Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής της υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 59/23 (ΑΔΑ : 66ΝΛΟΚΠΛ-ΞΜ8) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υπό τον «Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 19.750,00€ χωρίς ΦΠΑ.