Καθημερινές Προμήθειες

Μίσθωση γερανοφόρων ιδιωτικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση γερανοφόρων ιδιωτικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 473/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Π3ΟΚΠΛ-ΖΑΣ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υπό το τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρων ιδιωτικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ», προϋπολογισμού 8.400,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.